Det faste team

Det faste team i Cairos består af chefkonsulenter og medejere Anne Quistgaard, Bodil Mørck, Sonja Rebien Lund, Jan Nørgaard (administrerende direktør) og sekretær Di Ye.

Chefkonsulenterne i Cairos har mange års konsulent- og ledererfaring. Vi har gennem årene skabt mange og langvarige kunderelationer i den offentlige og private sektor.


Jan Nørgaard

Chefkonsulent og direktør

Tel. 2515 9880
jan@cairos.dk

Læs mere on Jan

I samarbejde med kunder i den offentlige og private sektor udvikler og anvender Jan Nørgaard tilgange og løsninger, der har den ønskede effekt i den konkrete praksis. Organisationernes uudnyttede potentiale bliver frigjort, når strategi, organisation og ledelse tænkes ind i helheder med fokus på forretningsmål og det gode liv. Med afsæt i statskundskab og en solid budgeterfaring fra Undervisningsministeriets budgetkontor udfører Jan Nørgaard kundearbejdet med anvendelse af ledelses- og konsulenterfaringer, som er erhvervet siden 1993. Magt, strukturer, styring og konflikter er virkelighed i alle organisationer, men uden involverende strategiprocesser kommer helheden ikke til at virke effektivt for dem, organisationen er til for: Borgere, kunder, politikere, bestyrelser m.fl. I brydningsfeltet mellem ”det gamle” og ”det nye” udfører Jan opgaverne med ydmyghed og klarhed for fremtidens muligheder. Jan er blandt initiativtagerne til dannelsen af Cairos, som netop har til formål at øge trivsel og effektivitet samtidig – og med anvendelse af anderledes og tværgående fagligheder.

Hent Jans CV her.


Bodil Meldgaard Mørck

Chefkonsulent

Tel. 2515 9904
bodil@cairos.dk

Læs mere om Bodil

Bodil har mere end ti års ledererfaring og har igennem en længere årrække samarbejdet med og uddannet ledere, ledergrupper og medarbejdere i en lang række offentlige og private organisationer primært ud fra et psykologisk perspektiv.

Sideløbende med sit mangeårige virke som konsulent har Bodil suppleret sin uddannelse som cand.mag. med flere uddannelser inden for bl.a. det systemiske og det narrative felt. Hun er certificeret i flere forskellige psykologiske værktøjer og har en 5-årig uddannelse som narrative psykoterapeut.

Hun er optaget af, at mennesker får deres potentiale i spil fagligt såvel som menneskeligt i den organisatoriske kontekst. At de får taget hånd om det, der spænder ben for, at de kan indgå i givende og udviklende relationer med kolleger og kunder og kan yde deres bedste til organisationens bedste. Fokus er både på individet, på fællesskabet og på organisationen. Selvom individet ofte er i centrum, sker det i en forståelse af, at organisationens formål står over individet, og at der er retning, rammer og vilkår, som ens rolle skal operere indenfor.

Opgaverne kan f.eks. handle om kommunikation og samarbejde i ledergrupper, processer, der styrker den gensidige tillid, konfliktopløsning, personaleledelse herunder motivation og engagement af medarbejdere, ledercoaching, processer, der handler om at opbygge en ny kultur og nye værdier, det personlige lederskab og personlig udvikling.

Personalelederens rolle har Bodils særlige opmærksomhed i erkendelse af, at praktisk erfaring og ’naturligt flair’ ofte ikke slår til, når ledere i dag skal lykkes med at få følgeskab i komplekse og dilemmafyldte kontekster. I de mange lederudviklingsforløb benytter hun sig af en anerkendende og narrativ tilgang, som trækker på viden fra f.eks. psykologiens og filosofiens verdener, men hun er heller ikke bleg for at træde i karakter med personlige holdninger eller for at trække på mere strukturalistiske tilgange med inspiration fra f.eks. Jungs typepsykologi og hjerneforskningen.

Hent Bodils CV her.


Anne Quistgaard

Chefkonsulent

Tel. 2510 0559
anne@cairos.dk

Læs mere om Anne

Anne er værdsat for sit nærvær, sin anerkendende og samtidig klare feedback og for sin evne til at stille spørgsmål, der åbner for nye forståelser og handlerum. Anne er optaget af at understøtte enkeltpersoner, teams og organisationer i at skabe mening og finde frem til en resonans mellem det enkelte menneskes, teamets og organisationens værdier og formål. Hun har konsulenterfaring fra den offentlige uddannelsessektor samt 10 års ledelseserfaring fra Maersk og Kammeradvokaten. Hun er cand.phil. i litteraturvidenskab og er efteruddannet i HRM og ledelse. Hendes psykologiske, organisatoriske ballast og konsultative kompetencer har hun bl.a. hentet i en psykoterapeutisk grunduddannelse, en organisationspsykologisk uddannelse og en systemisk og narrativ efteruddannelse. Derudover er hun certificeret i diverse testværktøjer: Personality And Preference Inventory (PAPI), EQ-i (Emotional Quotient Inventory), Jungs typeindikator samt TeamDiamanten. Anne arbejder med ledelsesudvikling, HR og organisationsudvikling. Har siden 2010 været medunderviser på Cairos’ åbne lederuddannelse Personal Leadership. Hun arbejder både med coaching af ledere og medarbejdere og med konsultation og udvikling af grupper og organisationer. Opgaverne kan være leder- eller medarbejderudviklingsforløb, uddannelse i personaleledelse, individuelle coachingforløb, teamsamarbejde eller konfliktopløsningsforløb. Desuden arbejder Anne med strategisk HR, test af kandidater som led i rekrutteringsforløb og med forandringsprojekter.

Hent Annes CV her.


Sonja Rebien Lund

Chefkonsulent

Tel. 2515 3410
sonja@cairos.dk

Læs mere om Sonja

Sonja har fokus på ledelse og samarbejdsrelationer og på, hvordan organisationer og virksomheder kan udvikle og udleve deres strategi blandt andet ved at styrke lederes og medarbejderes bevidsthed om, hvad de gerne vil med deres organisation. Sonja er optaget af, hvordan ledere og medarbejdere kan motivere – og blive motiveret – når der skabes rum for dybere refleksioner over, hvorfor og hvordan organisationen og den enkelte udlever sin passion og ser sine kompetencer bidrage til opnåelse af meningsfulde mål.

Sonja trækker på sin erfaring fra mange år med ledelse samt strategisk og kreativt arbejde i kommunikationsbranchen. Derudover anvender hun anerkendende og narrative metoder og Jungs typepsykologi i arbejdet med udvikling af leder- og medarbejdergrupper, herunder ledelse i organisationer, samarbejdsrelationer i teams mm.

Hun er uddannet cand. mag. i moderne kultur og kulturformidling og har 20 års erfaring som kreativ direktør og strateg på kommunikationsbureauer. Derudover har hun en journalistisk videreuddannelse og en 4-årig uddannelse som integrativ psykoterapeut.

Hent Sonjas CV her.


Di Ye

Sekretær

Tel. 2515 0019
di@cairos.dk

Læs mere om Di

Di Ye er vores sekretær. Di byder dig velkommen, når du træder ind ad døren i Nygade 7, og sørger for, at du får god forplejning, mens du er her. Det er Di, der samler vores kursusmapper og søger for, at vores konsulenter har kursusmaterialet med, når de tager ud af huset.

Di Ye er 34 år gammel, er født og opvokset i Kina, byen Wenzhou i det sydlige Kina. Di kom til Danmark i 2008, og har en bachelor fra Kina. I Danmark har Di læst en bachelor i Leadership og Management og har også læst Prøve i Dansk, niveau 3. Derudover har Di haft ejerskab i en restaurant i Køge i 3 år. Di har i Kina arbejdet i et firma fra Taiwan i 6 år som leder af import- og eksport afdelingen.


Jette Mentz

Økonomiansvarlig

Tel. 2162 4823
www.talmus.dk


Hvem samarbejder vi med?

Vi samarbejder med chefkonsulenter med leder- og konsulenterfaring:


Lene Bastrup Jørgensen

Associeret partner

Tel. 2515 0220
lene@cairos.dk

Læs mere om Lene

Lene er optaget af den sammenhængskraft, der potentielt ligger imellem individ, gruppe, organisation og samfund. Hun arbejder blandt andet med at understøtte ledere og medarbejdere i at blive bevidste om deres eget potentiale og om hvordan forskelligheder i erfaringer, kompetencer og personligheder kan være med til at styrke sammenhængskraften i teams og organisationer.

Lene har erfaring med strategisk opbygning, organisering og konsolidering af interdisciplinære arbejdsmiljøer igennem procesledelse på flere organisatoriske niveauer. Individuel coaching og gruppecoaching har været et gennemgående redskab i den proces.

Lene har en cand.cur. -uddannelse samt ph.d. indenfor Folkesundhed med teoretisk fokus på ’Self-management og coping’.

Hent Lenes CV her.


Henriette von Platen-Halle

Tel. 2016 1813
henriette@cairos.dk

Læs mere om Henriette

Henriette arbejder fortrinsvist med at realisere mål og med implementering af strategier. Arbejdet med resultatskabelse fordrer, at alle aspekter af en organisations udvikling tages med i løsningerne.Henriette kan varetage denne bredde i løsningerne, og med stor sikkerhed vælge de centrale problemstillinger. Samtidig coacher hun ledere til at starte og styre de nødvendige indsatser i en balance med empati og konsekvens, og således at ledernes adfærd påvirkes til den nye fremtid.

Henriette er en stærk forandringsleder med forståelse for aspekterne i forandring som kultur, adfærd, organisatoriske processer, organisationsstruktur, systemer, strategi og mennesker. Henriette vægter de organisatoriske og strategiske rammer højt som forudsætning for menneskers evne til agere og realisere drømme og ambitioner.

Det strategiske arbejde set i sammenhæng med grundforståelsen, målene og det langsigtede perspektiv er et område, hvor Henriette har stærke kompetencer, hvor det nødvendige fundament for organisationens forandring skabes.

Derudover har Henriette kompetencer indenfor design og effektivisering af organisatoriske processer, så de understøtter mål, strategi og værdiskabelse.

Hent Henriettes CV her.

Susanne Gormsen

Tel. 2945 5560
susanne.gormsen@gmail.com

Læs mere om Susanne

Susanne arbejder med udvikling af organisation, ledere, medarbejdere og HR processer i krydsfeltet mellem HR, kommunikation, forandring og forretning. Interessen samler sig om hvad der tænder engagementet hos ledere og medarbejdere i relation til hvordan de med deres kompetencer bidrager til meningsfulde mål.

Susanne har faciliteret leder- og medarbejderudvikling, lærende konferencer, arbejdet med forandringsledelse både som projektleder, underviser og ekstern rådgiver samt undervist i projektledelse. Her trækkes på erfaringer fra arbejde med kommunikation, forandringer samt strategisk og operationelt HR erhvervet siden 1988 gennem roller som bl.a. HR manager, personalechef, projektansvarlig. Hendes kunder spænder vidt over brancher fra det private samt det offentlige område. Som samarbejdspartner er hun dialogorienteret, målrettet, kreativ og bidrager med positivt engagement samt klart blik for processen.

Uddannelsesmæssigt er Susanne cand.merc. i organisation og afsætning. To spor der tilsammen giver et stærkt fundament og giver en naturlig kobling mellem organisation, kommunikation, strategi og opnåelse af forretningens mål. Deltagelse i uddannelser og konferencer, som fx HRM (cand.merc. valgfag), personalejura og diverse testcertificeringer (fx JTI) supplerer løbende det teoretiske fundament med ny viden og værktøjer.

Hent Susannes CV her.

Pernille Kvarning

Chefkonsulent

Tel. 2251 0091
pernille@cairos.dk

Læs mere om Pernille

I samarbejde med kunder i den offentlige og private sektor udvikler og anvender Pernilles tilgange og løsninger, der har den ønskede effekt i den konkrete praksis. Organisationernes kapacitet udvikles og potentialet omsættes når strategi, organisation og ledelse tænkes ind i helheder med fokus på udviklingsmålene. Med afsæt i statskundskab og en solid erfaring som konsulent, rådgiver og leder i det kommunale, bidrager Pernille Kvarning til, at den ønskede og nødvendige udvikling sker og omsættes i praksis. De mange – af og til konfliktende – hensyn er virkelighed i alle organisationer, men uden dialog og involvering kommer helheden ikke til at virke effektivt for dem, organisationen er til for: Borgere, kunder, politikere, bestyrelser m.fl. I brydningsfeltet mellem ”det gamle” og ”det nye” løser Pernille opgaverne med ydmyghed og klarhed for fremtidens muligheder. Pernille har gennem sit arbejdsliv søgt ny viden og dygtiggjort sig som både leder og konsulent. I hendes virke som rådgiver og konsulent kombinerer hun både praksiserfaring og teorier om bl.a. organisation og ledelse.

Hent Pernilles CV her.


Preben Buchholt

Tel. 2030 6422
prebenbuchholt1@gmail.com

Læs mere om Preben

Preben Buchholt tager udgangspunkt i sin omfattende praksiserfaring på baggrund af 35 år som leder og heraf 25 år som topleder i den offentlige sektor.

Preben udvikler og anvender løsninger og strategier i samarbejde med kunder, hvor sigtet er god og effektiv ledelse. Det handler kort sagt om tre ledelsesmæssige udfordringer:

1. God ledelse handler om at skabe resultater og trivsel på samme tid, da ”det hårde og bløde ” er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger.
Strategier med dette fokus udvikles med afsæt i organisationens kerneydelser, hvor der lægges vægt på værdierne tillid og retfærdighed.

2. Strategierne eksekveres med udgangspunkt i forandringsprocesser, magtrelationer, konflikter og forstyrrelser, som er vigtige dele af den virkelighed, hvor strategien skal leve i praksis.

3. Måling og dokumentation af god ledelse og resultater er en del af konceptet, men målinger skal give mening. Det vil sige, at målingerne skal udvikles i samarbejde med dem, der skal måles, og inden for den identitet og retning, der ligger i organisationens strategi.

Preben Buchholt har tidligere i tæt samarbejde med sine ledere og medarbejdere vundet både den danske og den europæiske kvalitetspris.


Susanne Østergaard

Tel. 2684 8081
sos@p-inline.dk

Læs mere om Susanne

Susannes kernekompetencer er inden for ledelse, strategisk udvikling og kommunikation. Hun arbejder typisk i det strategiske ledelsesrum, hvor hun både har fokus på ledelse og medarbejdere. På det handlingsorienterede plan er Susannes styrke at skabe processer med sammenhæng mellem mål og ressourcer, hvor involvering af ledere og medarbejdere skaber basis for ejerskab. Det handler både om tydelighed og tryghed.

Susanne arbejder for et bredt spektrum af organisationer, der ofte befinder i spændingsfeltet mellem markedslignende vilkår og politisk ledelse. Derfor arbejder hun meget bevidst med et strategisk helhedssyn i forhold til alle interessenter. Eksterne parters interesser inddrages i processen og gøres tydelige for organisationen. På den måde inkluderes både organisationens interne mål og potentiale, og de eksterne krav og ønsker i den strategiske udvikling.

Kort fortalt er grundstenene i Susannes arbejde indsigt i ledelsesprocesser og kommunikation og udsyn i forhold til organisationens ofte komplekse eksterne omgivelser.

Susanne er cand. merc. med mangeårig ledelseserfaring fra internationale og offentlige virksomheder. Hun har desuden 10 års erfaring som underviser på lederuddannelser.


Vibeke Dueholm

Tel. 2041 8445
vibeke@dueholmdubbing.dk


Vi samarbejder desuden med en række forskere og specialister som f.eks.
professor i politisk sociologi og komparativ politik Lars Bo Kaspersen og filosof Morten Dige.

I øvrigt samarbejder vi med andre konsulenter uden for Cairos, som også har konsulent- og ledererfaring.