Substantiel ledelse

Substantiel ledelse handler først og fremmest om, at vi skal finde de kompetencer, værdier og motivationsfaktorer i os selv og andre, som skaber arbejdsglæde og resultater i vores organisation. Det sker ved at have fokus på 1) opgaver/faglighed, 2) relationer/tillid og 3) psykologisk ro og strategisk retning i hverdagspraksis. Disse tre punkter hænger sammen og skaber ”trekanten”, men holdes først og fremmest sammen af, at alle beslutninger og handlinger i det substantielle ledelsesarbejde skal være meningsskabende og meningsbærende: Hvorfor er vi her, jf. midten af trekanten? Se forbindelsen til den realistiske strategiforståelse.

Illustration af substantiel ledelse (trekanten)

Den indre trekant

Opgaver, relationer samt psykologisk ro og strategisk retning er hinandens forudsætninger:

  1. Den faglige opgavevaretagelse skal ses i sammenhæng med det relationelle samt den psykologiske ro og strategiske retning.
  2. Det samarbejdende relationsfokus skal ses i sammenhæng med den faglige opgavevaretagelse og den psykologiske ro og strategiske retning.
  3. Den psykologiske ro og strategiske retning skal ses i sammenhæng med det relationelle og opgavevaretagelsen.

Når det substantielle ledelsesarbejde virker i praksis, tænker lederen ikke på, at der skal være disse sammenhænge. For sammenhængene virker, når arbejdsglæde og flotte resultater opnås løbende

Den udvidede trekant

Effektivitetsforbedringer kan kun opnås, når vi ændrer adfærd i praksis, hvorfor det relationelle skal være koblet med de ændringer, der måtte være i opgavevaretagelsen, jf. den gule farve.

Tryghed er afgørende for, at mennesker trives og kan frigøre egne potentialer og bidrage til at høste de fordele, der dybest set er formålet med, at vi samler flere mennesker i en organisation. Tryghed skal ses udtryk for det grundlæggende psykologisk behov for at være i et fællesskab, jf. den røde farve.

Prioriteringer og fravalg foregår på et kvalificerende grundlag i den substantielle ledelse. Det opnås, når den psykologiske ro og strategiske retning kobles med den faglige opgavevaretagelse, for så er grundlaget skabt for at kunne træffe svære beslutninger om fravalg og prioriteringer, jf. den blå farve.

Når vi har alle syv punkter i balance, hvilket vil sige ”hvorfor” i midten, den indre trekant og den udvidede trekant, så kører ”forretningen” med drive, arbejdsglæde og flotte resultater.

En række organisationer har besluttet sig for at anvende den substantielle ledelsesform som referenceramme i enten driften og/eller udviklingen i f.eks. en stor international medicinalvirksomhed, ledergruppen i Læreruddannelsen i University College VIA samt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Chefkonsulenterne i Cairos har selv mange års leder- og konsulenterfaring og bliver derfor ofte anvendt som støtte for ledere i mange forskellige roller. Ledelsesstøtte bliver givet til centrale beslutningstagere i offentlige og private virksomheder som f.eks. departementschefer, CEO’s, styrelsesdirektører, kommunaldirektører og centrale politikere samt naturligvis en langt række ledere på alle områder og niveauer i den private og offentlige sektor.

Tilbagemeldingerne fra ledere i samtalerne handler ofte om, at Cairos i dialogen får øje på, hvad der kan drille eller spænde ben i ledelses- og strategi udfordringerne. Hurtige standardsvar uden forståelse for formål, vilkår og kontekster ikke os. Fokus er strategisk afklaring og veje frem, som holder for medarbejdere, ledere og organisation – for kunder, borgere og samfund. Som udgangspunkt anvender vi i dialog og afklaringsprocesser den substantiel ledelsesform.

Serviceeftersyn og organisationsanalyse

Det er ikke kun vores biler, der skal til serviceeftersyn, eller os selv, når vi er kommet op i alderen. Organisationer har også brug for at få et serviceeftersyn. Det kan være velfungerende organisationer, som vil sikre sig, at trivsel og effektivitet er optimalt tilrettelagt i værdiskabelsesprocesser. Eller det kan være organisationer, hvor relationer og resultatopnåelse er begyndt at knage lidt i fugerne. Vi gennemfører organisatoriske analyser, serviceeftersyn og evalueringer i private og offentlige organisationer, hvor fokus f.eks. kan være samarbejdsforhold og – klima, organisationskultur, ledelses- og organisationsstruktur, effektiviseringer, produktivitet, prioriteringsspørgsmål, ressourceallokering, kompetenceudvikling m.v.

Reorganisering

Spørgsmålet om, hvordan organisationer skal indrette sig med den størst mulige resultatopnåelse og trivsel på baggrund af de givne ressourcer og kompetencer, er ikke altid nemt at svare på: Vi afdækker styrker og udviklingsområder i private og offentlige organisationer. Det sker typisk i involverende processer, hvor medarbejdere og ledere direkte kommer til orde, så analyser og rådgivning ikke sker på afstand af problemer og udfordringer. Virkningsfulde reorganiseringer opnås, når de, der skal ændre adfærd, selv har været med til at formulere, hvad de finder meningsfuldt i fremtiden. Det er, som det gamle ordsprog siger, ”lysten, der driver værket”. Når medarbejdere og ledere er involverede i reorganiseringsprocessen, er sandsynligheden for en vellykket implementeringen meget større, end når ”eksperter” på afstand fortæller, hvordan organisationen bør se ud. Involveringsprocessen betyder ikke, at alle kan få ret, men de kan blive hørt og inddraget i beslutningsgrundlaget for ledelsen, som har ansvaret for at finde den rigtige retning og organisering.

Procesledelse

Når organisationer arbejder med strategi, ledelsesgrundlag, tilfredshedsmålinger, fusionsarbejde eller andre væsentlige temaer, er der mange interesser og dagsordner, som ledere og medarbejdere bærer med sig ind i arbejdsmøder eller seminarer.

De fælles erfaringer og de fortællinger, deltagerne har om hinanden, flytter også med ind i arbejdet. Nogle gange er disse fortællinger en god base for at lytte til hinanden, andre gange spærrer de for lytningen.

Afdelinger og individer kan have forskellige perspektiver på prioritering og fokus. Der kan være forskellige synspunkter på, hvad der er øverste strategiske retning, eller hvad der er organisationens overordnede formål.

Ofte vil vi som organisationsmedlemmer være optaget af at lytte efter enighed. Forventningen til en mødeleder vil være, at personen kan trække de fælles ting frem. Derfor kan der være en risiko for, at den viden og erfaring, der ligger bag de forskellige positioner, ikke finder vej ind i øregangen. Uenigheder og tvivl er dynamiske faktorer, som kan være vanskelige at navigere i som mødeleder. Samtidig er begge dele vigtige for, at en organisation kan forblive levende og have udvekslinger af substantiel karakter.

Cairos tilbyder en professionel processtøtte i forhold til, at forskelle og uenigheder udfoldes og meningsskabes. Vi har lang erfaring med at yde processtøtte for mindre og større grupper og har stået for mange møder for direktioner og ledergrupper og for store organisationsseminarer. Når vi står for procesdelen, giver det deltagerne mulighed for at kunne koncentrere sig om det faglige indhold, egne refleksioner og dialogen med kollegerne. Desuden står vi som garant for, at der kan komme givende og meningsskabende uenighedsdialoger frem, og at alle parter kommer til orde.

Tilrettelæggelse af seminarer eller forløb med procesledelse

For at kunne yde en professionel processtøtte må vi kende til virksomhedens kerneopgaver og til de forskellige typer af erfaring, viden og forståelser, som præger organisationens medlemmer. Som vores forberedelse til et seminar eller forløb vil vi derfor, ud over at mødes med opdragsgiver, også mødes med f.eks. ledere og faglige nøglepersoner, gerne i form af en fokusgruppe-samtale. På baggrund af input fra disse samtaler udarbejder vi sammen med en projekt- eller styregruppe et program for seminaret eller forløbet.

Deltagernes mentale forberedelse til et seminar går jo ofte i gang samtidig med en mødeindkaldelse. Vi har erfaring med, at det er værdifuldt, at deltagerne enten individuelt eller i grupper arbejder med nogle mindre refleksionsopgaver som optakt.

Seminarer og møder tilrettelægges, så der er en afveksling mellem interviews, gruppearbejder, kreative elementer og oplæg.

Efter seminarer vil der ofte være behov for en viderebearbejdning – en ’bagberedelse’. I nogen tilfælde udarbejder Cairos en opsamling eller en anbefaling – i andre tilfælde gør kunden det selv.

Møder og seminarer vil altid været baseret på en samskabende tilgang, hvor vi faciliterer, at enkeltpersoner og grupper kommer til orde. Vi arbejder ofte med udgangspunkt i en narrativ tilgang, hvor vi er på udkig efter fortællinger, der siger noget om menneskers bestræbelser, håb, kunnen og erfaringer.

Revitalisering af SU og MED

Når ledere og medarbejdere omtaler SU eller MED, hører vi ofte følgende:
’SU – det kan vi ligeså godt afskaffe. Det har overlevet sig selv’
’SU – det er rent proforma’
’SU – det er det rene tidspilde’
’SU – her foregår blot orientering, vi samarbejder ikke om udfordringer og strategi’
’SU – vi er låst i A- og B-side, og vi lytter ikke til den anden sides argumenter’
’SU – på den ene side scene for kampretorik. På den anden side er der en masse, som forbliver usagt’

Udtalelserne er hverken enkeltstående fænomener eller udtryk for en uheldig sammensætning af SU-medlemmer. Vi ser det som et kollektivt, samfundsmæssigt fænomen, som har rod i en ledelses- og samarbejdskrise, der udspiller sig mellem værdierne i velfærdsstaten og konkurrencestaten. Det betyder, at samarbejdsproblemerne ikke kan reduceres til individuel uformåenhed hos parterne. De handler om en strukturelt betinget samarbejdskrise, som påvirker SU/MED og stiller medlemmerne i fastlåste positioner, som er mere komplekse og mere ødelæggende for samarbejdet end de oprindelige og ”klassiske” modsætninger mellem arbejdsgiver og arbejdstagersiden under velfærdsstatens opbygning.

Har I i jeres SU eller MED behov for at revitalisere jeres samarbejde, vil Cairos gerne udarbejde et tilbud på et forløb for medlemmerne i udvalget, hvor der er fokus på at arbejde konstruktivt med jeres forskellige positioner og uenigheder.

For mere information kontakt Anne Quistgaard på anne@cairos.dk eller 2510 0559.