Hvad står vi for?

Vi væver mennesker, organisation og samfund sammen – med organisationens primære formål som omdrejningspunkt. Vi hjælper mennesker og organisationer med at blive i stand til at finde netop de spørgsmål og svar, der er rigtige for dem.

 • Cairos blev dannet i november 2008 midt i finanskrisen. På baggrund af mange års leder- og konsulenterfaring ønskede vi at opbygge et nyt, uafhængigt ledelseshus.
 • De fire ejere havde ledende stillinger i store organisationer, som vi trådte ud af for at anvende mere tid på konkret opgaveløsning og udvikling hos kunder.
 • Baggrunden var, at vi via vores erfaringer i nationale og internationale konsulenthuse havde set, hvordan traditionelle managementtilgange ofte havde for lille effekt.
 • Vi er optagede af, hvordan samfunds-, organisations-, leder- og medarbejderudvikling kan lede til bedre resultater og større trivsel.
 • Målet er at få indsatser til reelt at virke i praksis med en høj målopfyldelsesgrad gennem anvendelse af tidssvarende forståelse af ledelse, strategi og organisering i offentlige organisationer og private virksomheder.

Cairos og kunderne

Vi løser i stigende omfang særligt komplekse opgaver, hvor der f.eks. kan være modsatrettede krav og interesser, komplekse organisations- og interessentstrukturer, svære ledelsesdilemmaer mm. Mere konkret

 • hjælper vi ledere og medarbejdere med forandringer og transformationer, fusioner og andre større organisatoriske ændringer
 • uddanner vi erfarne ledere og personaleledere i vores to faste kursusforløb med fokus på menneske, ledelse og resultater
 • gennemfører vi skræddersyede forløb for ledere og medarbejdere med fokus på f.eks. ledelse og samarbejde, konfliktopløsning, strategiarbejde
 • hjælper vi ledere og medarbejdere i situationer, hvor organisationen – eller dele af den – er blevet så ramt, at konflikter og mistrivsel er fremherskende
 • holder vi foredrag, rådgiver centrale beslutningstagere, skriver bøger, kronikker og artikler og giver interviews til radio og TV m.v.
 • bidrager vi til ledelsesrekruttering
 • giver vi coaching til ledere og medarbejdere. Desuden tilbyder vi terapi

Vores opgavetilgang

 • Vi går ind i et samarbejde uden forudfattede antagelser og uden at medbringe ‘hyldevarer’. Vi hører helst alle stemmer i organisationen og går i dybden med problemstillingerne sammen med vores opdragsgiver, inden vi tilrettelægger forløb eller foreslår løsninger.
 • Vi er multiteoretiske og forskningsorienterede og bygger vores forståelser på både teori og empiri.
 • Analyser og processtøtte kan foregå på samfunds-,organisations- og individniveau og er tilrettelagt i fire forskellige ledelses- og medarbejderroller: Involvering, beslutning, gennemførelse og opfølgning.
 • Vi går ind i opgaverne som de mennesker, vi er, og trækker på vores personlige ledelseserfaringer og levede liv. Vi holder af lange og professionelt nære relationer med vores kunder.
 • Vi bestræber os på at være substantielle i alt, hvad vi gør i samarbejde med vores kunder.

Vores navn

Et navn, der forpligter

Kairos stammer fra oldgræsk og betyder ‘det rette øjeblik’. De gamle grækere havde to udtryk for tid, nemlig kronos og kairos. Kronos refererer til den kronologiske eller sekventielle tid. Kairos er ’tiden indimellem’, hvor fortid, fremtid og nutid mødes, og noget særligt opstår.

Mens kronos i sig selv er kvantitativ, er kairos snarere kvalitativ.

Stamoplysninger

Cairos A/S
Nygade 7, 1 tv. (på Strøget)
1164 København K
T: +45 2515 1945
www.cairos.dk

CVR: 31 78 70 41
Bank: 8401 1250408

Etableringsår: 7. november 2008

Selskabsform: Aktieselskab
Ejerforhold: CairosConsult A/S ejes af nedenstående selskaber med 1/4 hver:
Bodil Mørck Holding ApS
Jan Nørgaard Holding ApS
Anne Quistgaard Q-Consult ApS
Sonja Rebien Lund Holding ApS

Behandling af persondata

Cairos tager beskyttelsen af personoplysninger alvorligt. I forbindelse med vores rådgivning, coaching og test har vi fokus på, om vi opfylder den danske persondatalovgivning, og vi er opmærksomme på, når vores ydelser omfatter personoplysninger. Vi tager i omgangen med vores kundeopgaver højde for karakteren og omfanget af personoplysninger, behandlingen af personoplysninger og formålet hermed. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i henhold til samtykke og legitim interesse. I forbindelse med indsamling af personoplysninger, f.eks. i forbindelse med invitation til test, oplyses om formålet med indsamlingen af oplysninger, hvordan oplysningerne bruges og hvornår de slettes. Cairos indhenter på intet tidspunkt personoplysninger fra offentlige myndigheder i forbindelse med vores opgaver. Cairos har gennemført tekniske ændringer af IT-systemet for at øge sikkerheden, og der er indført sikkerhedsforanstaltninger om brugen af systemerne, således at fortrolighed og informationer sikres. Cairos har på bedst mulige måde forsøgt at sikret sig imod, at indhentede personoplysninger tabes eller kommer uvedkommende i hænde. De indhentede personoplysninger i form af tests udleveres til omhandlede person i undervisningsforløb eller i coachingsessioner og slettes automatisk fra Cairos’ system efter endt brug og ikke længere er nødvendige. Personoplysninger og dokumentation på papir makuleres. Vores data lagres inden for EU, og vi overfører ikke personoplysninger uden for EU eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt grundlag herfor, og i givet fald vil der ske orientering om overførsel forinden.