Vil du vide mere, så kontakt en af os

Chefkonsulent og medejer
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Anne Quistgaard
2510 0559
anne@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Bodil Mørck
2515 9904
bodil@cairos.dk

Sexisme og sexchikane

Sexchikane kan komme til udtryk gennem alt fra små tankeløse og upassende bemærkninger, over direkte seksualisering, til deciderede overgreb og trusler. Sexisme kommer til udtryk i blindhed over for køns betydning i det organisatoriske hierarki, hvor magtforholdene ofte har en betydning. Ofte sker såvel sexchikane som sexisme uden egentlig onde intentioner, men på baggrund af en kultur, der tillader det.

Derfor er det vigtigt at adressere krænkelser på både det individuelle og det organisatoriske niveau på samme tid. Det er ikke nok at sætte undersøgelser i gang, skrive en passus i medarbejderhåndbogen og signalere, at ledelsens dør står åben. Der skal mere til, nemlig en gennemgribende forandring af den kultur, der muliggør sexisme og sexchikane. Her kan du læse om tiltag, som Cairos har erfaring med i forhold til emnet, hvor vi giver mulighed for, at organisationen indgår i veltilrettelagte afklaringsprocesser med hjælp fra professionelle, der ikke er en del af organisationen.

Den individuelle samtale

Samtalen er et trygt og fortroligt rum, hvor den krænkede kan få talt hændelsen igennem. Her kan den krænkede føle sig hørt, set og forstået i et magtfrit rum uden for organisationen. Oplevelsen rummes i dialogen, så man ikke står alene med den. I samtalen fokuserer vi desuden på den krænkedes handlemuligheder, hvis f.eks. noget lignende skulle gentage sig. Hvordan passer man på sig selv, når man har oplevet noget krænkende? Vil det være muligt at sige fra – og hvis ja, hvordan?

Efter samtalen konkluderer vi sammen: Skal der følges op med nærmeste leder? Skal der være en konfliktopløsningsproces? Skal sagen overgå til et retsligt forløb?

Opsamling i form af rapport over sagernes karakter og omfang

De sager, som samtalerne har drejet sig om, kan samles op i en anonymiseret og fortrolig rapport til opdragsgiver, så ledelsen får handlingsanvisninger i forhold til kulturudviklingen. Rapporten anvendes således i arbejdet med at forme den fremadrettede strategi for imødegåelse af sexchikane i organisationen.

Eksempler på organisatorisk opfølgning på sexchikane

Hvis der er sexchikane mellem ligestillede medarbejdere, og sagen ikke overgår til et retsligt forløb eller resulterer i advarsel eller opsigelse, kan der gennemføres en konfliktopløsningsproces mellem parterne efter tilbagemelding til og aftale med nærmeste leder.

Hvis krænkelsen har en mere alvorlig karakter, f.eks. uønskede berøringer eller fysiske eller psykiske overgreb, vil der være en tilbagemelding til nærmeste leder, og sagen kan overgå til en retsligt forløb, hvis den krænkede ønsker det. Cairos har tilknyttet juridisk bistand, hvis denne del af samarbejdet ønskes afklaret med en af vores samarbejdspartnere.

Hvis en leder udsætter en medarbejder for sexchikane, vil der efter aftale med den krænkede være tilbagemelding til lederens leder med henblik på relevant intervention over for den pågældende leder. Den krænkende part vil få mulighed for at give sin version i en fortrolig samtale, og begge samtaler vil indgå i lederens leders vurdering af en eventuel sanktion. Dette forudsat at den krænkede ønsker at bringe sagen for lederens leder.

Ledelsessparring

Ledere kan få støtte i konkrete sager til, hvordan man som leder hjælper og støtter en medarbejder, der har været udsat for sexchikane. Ligeledes kan vi hjælpe med at designe kritiske feedback-samtaler, som lederen måtte have med eventuelle krænkere.

Kulturforandrings-seminar

Vi tager udgangspunkt i en tilbagespejling af de temaer, som har vist sig i de individuelle samtaler. Ledere og medarbejdere arbejder ud fra konkrete spørgsmål og opgaver med at definere og formulere mere hensigtsmæssige og foretrukne måder at samarbejde på.