Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt en af os. Alle har mange års erfaring med rekruttering både fra egne lederroller og som konsulenter.

Partner
Anne Quistgaard
2510 0559
Se Annes cv

Partner
Sonja Lund
2515 3410
Se Sonjas cv

Partner
Bodil Mørck
2515 9904
Se Bodils cv

Adm. direktør
Jan Nørgaard
2515 9880
Se Jans cv

Download brochure som pdf

Rekruttering med substans

Cairos er et ledelseshus, som også arbejder med rekruttering af ledere. Vælger I os og vores ekspertise, får I en samarbejdspartner med indgående kendskab til såvel den private som den offentlige sektor, herunder dyb indsigt i lederes opgaver, udfordringer og succeser.

Vi tilbyder rekrutteringsassistance, når ledere skal ansættes. Som ledelseshus har vi blik for betydningen af det rette match mellem kandidat og organisation og er klar over, at en god rekrutteringsproces kræver fokus på substansen.

Se mere om rekruttering

I Cairos kombinerer vi viden og erfaring på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau i forhold til at finde de bedst mulige løsninger for vores kunder. Vi har:

  • Omfattende erfaring med rekruttering af ledere, herunder brug af diverse tests, der fokuserer på drive og motivation samt lederens emotionelle og sociale kompetencer
  • Mange års ledererfaring og grundig erfaring med ledelse i både store og mindre organisationer
  • Uddannet og understøttet talrige ledere
  • Et særligt blik for at afdække såvel det enkelte menneskes kompetencer som organisationens behov
  • Stor erfaring med at få alle niveauer i organisationen til at spille sammen – også i indslusning af en nye lederkollega

Partnerne i Cairos har mange års erfaring med at rekruttere ledere – både i rollen som ansættende chefer og i rollen som eksterne konsulenter. Vi har samarbejdet med mange private, statslige, kommunale og NGO organisationer og har oparbejdet en grundig viden om de særlige forhold, der gør sig gældende for, at kandidater kan bidrage konstruktivt i jobbet.

Fire vigtige elementer i rekrutteringen

Vores rekrutteringstilgang er centreret om fire elementer, som er afgørende for et vellykket match mellem kandidat og organisation. Den konkrete tilrettelæggelse af rekrutteringsprocessen aftales med organisationen:

1: En grundig afdækning af jobprofilen

Cairos står inde for en grundig profilafklaring og afdækning af den organisatoriske kontekst, hvor vi kommer hele vejen rundt i interessentlandskabet. Det er vigtigt for organisationen, at den kommer overens med sig selv om krav og forventninger til kandidaten, inden stillingen slås op. Det skal tydeligt fremgå, hvad organisationen efterspørger, f.eks. hvad angår faglighed, relationelle og strategiske kompetencer. Derfor anbefaler vi en forudgående undersøgelse af forventninger fra forskellige interessenter i organisationen. I rekrutteringsprocessen er det vigtigt for organisationen og for kandidaterne, at der er tydelighed om, hvad der er opbakning til og enighed om, og hvad der er forskellige holdninger og forventninger til.

2: Identifikation af de væsentlige faktorer, som er på spil i organisationens specifikke ledelses- og samarbejdsrum

Vi arbejder ud fra en erfarings- og forskningsbaseret tilgang til ledelse og samarbejde. For at sikre den størst mulige overensstemmelse mellem kandidaten og organisationen, vil vi gerne i dialog med organisationen om de konkrete erfaringer med, hvad der har betydning for trivsel og resultater. Hertil anvender vi teori og praksiserfaring fra mange forskellige organisations- og menneskeforståelser. Det er ikke blot faglighed og erfaringer samt de relationelle og følelsesmæssige færdigheder i forhold til den ønskede rolle i organisationen, som er vigtige. Det har også stor vægt, at kandidaten er i lod med organisationen på den værdimæssige side. (Kilder: Tønnesvang og Bohni, Nørgaard)

3: Grundige interviews af kandidaterne, oftest med anvendelse af tests

Afhængig af den konkrete kundeaftale gennemfører vi fra et til to interviews og en testsamtale med kandidaten. Ofte vil Cairos på forudgående møde og i dialog med ansættelsesudvalget have udpeget f.eks. 2-5 kandidater. De udvalgte kandidater indkaldes til et kort interview, hvor fokus er på kandidatens formelle kompetencer og erfaringer. Interviewet foregår enten i påhør af ansættelsesudvalget eller danner afsæt for en efterfølgende dialog med ansættelsesudvalget. Dernæst har vi en testsamtale, hvor vi har fokus på kandidatens personlige og sociale kompetencer. Her anvender vi ofte tests, der siger noget om kandidatens motivationsfaktorer og dækker kandidatens sociale og relationelle kompetencer. 2-3 kandidater præsenteres til endnu et møde med ansættelsesudvalget, hvor konsulenten interviewer ud fra spørgsmål, som er opstået undervejs. Vi anbefaler også en assessment med en case, hvor kandidaten f.eks. demonstrerer sine kompetencer i problemløsning, dilemmahåndtering, faglig spidskompetence eller formidling.

4: Et onboardingforløb, hvor Cairos taler med såvel kandidat som ansættende chef efter 2,5 måneder

Onboarding er afgørende for, at kandidaten og organisation kommer til at spille godt sammen. Cairos bistår gerne organisationen med udarbejdelse af en konkret plan for onboarding. Konsulenten gennemfører en samtale med kandidaten, en med ansættende chef og evt. også en fælles samtale med dem begge efter 2,5 måned. Desuden bistår Cairos med coachingforløb for den nyansatte, hvis det skønnes værdifuldt for onboardingen. Endelig kan vi, når kunden ønsker det, tilbyde et udviklingsforløb for det lederteam, der skal integrere et nye medlem.

Vi møder organisationers behov for forskellige typer rekrutteringsassistance

Rekrutteringsprocessen og udvælgelsen af værktøjer og metoder skræddersyes efter opdragsgivers ønsker og behov. Se de tre niveauer af rekrutteringsassistance.

Støtte til kandidatudvælgelse

Vi yder rekrutteringsstøtte, hvis I har behov for en ekstern parts vurdering af udvalgte kandidater og kun ønsker at trække på konsulenten i forhold til tests og uddybende interview med kandidaten.


Rekruttering fra A til Z

Vi står for den fulde proces, hvis I har behov for, at en ekstern part varetager alle trin i rekrutteringen.


Rekruttering og onboarding

Vi tilbyder at stå for processen, hvis I ser, at onboarding af en ny leder kan understøttes af et coachingforløb. Det kan også være, at integrationen af et nyt medlem i lederteamet giver anledning til et udviklingsforløb med ledelsesteamet. Testning og tilbagemelding til teammedlemmer og proceskonsultation i teamet skaber et fælles sprog for samarbejdet og ledelsesopgaven, understøtter relationsopbygningen og danner grundlag for trivsel og resultater.


I Cairos har vi en etisk rettesnor for rekruttering

Vi beskæftiger os ikke med search. Vi vægter fortrolighed og diskretion højt. Kandidater og virksomheder skal vide sig sikre på, at fortrolige oplysninger ikke cirkulerer fysisk eller digitalt, og at de opbevares sikkert undervejs i rekrutteringsprocessen. Vi følger retningslinjer for GDPR, anvender sikker mail og makulerer fysisk materiale efter endt rekruttering. Samarbejdet baseres på en samarbejdskontrakt mellem kunde og Cairos.